Svenska Motorklubben
Centralstyrelsen

 

Stadgar för SMK-Avdelningars
Damklubbar

§1

Svenska Motor klubbens Damklubbsverksamhet har till ändamål att sammansluta och organisera motorintresserade kvinnor under de former och arbetsprogram som Svenska Motor klubben arbetar efter.
Damklubben skall genom propaganda verka för en förbättrad trafikkultur att genom upplysning verka för SMK:s program för ungdomsvård samt att understödja den på orten befintliga SMK-avdelningen vid dess tävlingar och andra arrangemang den kan ha.
Damklubb skall dessutom verka för ett gott kamratskap inom SMK och svensk motorsport.

§2

SMK:s Damklubbsorganisation är en ideell sammanslutning av motorintresserade kvinnor som genom anslutning till damklubb vill medverka för uppbyggande av de program och syften som Svenska Motor klubben arbetar efter.
För bildande av damklubb erfordras att den på platsen eller närmast arbetande SMK-avdelningen på ett allmänt möte så beslutar.
Damklubb handhar och förfogar självständigt över sina tillgångar.

§3

Damklubb består av årsmedlemmar som årligen erlägger den årsavgift som årsmötet beslutar om.
Medlem intages i Damklubben av styrelsen efter ansökan.
Inträdes- och årsavgifter fastställes på årsmötet.

§4

Den på platsen arbetande SMK-avdelningen äger rätt att besluta om damklubbsmedlemmar kollektivt skall tillhöra SMK-avdelningen eller om medlemmarna kan tillhöra damklubb enbart. SMK-avdelningen äger även rätt att vid en kollektivanslutning bestämma den årsavgift damklubben skall erlägga till SMK-avdelningen för sina medlemmar.

§5

Damklubb skall årligen välja en styrelse av 5 ledamöter.
1 Ordförande
2 Vice ordförande
3 Sekreterare
4 Kassör
5 Ledamot
Finnes behov av större antal ledamöter äger årsmötet rätt att välja fler ledamöter.

§6

Till ledamot av styrelsen kan väljas medlem som är röstberättigad skriftligen föreslagen hos styrelsen senast å tredje dagen före årsmötet. Styrelsens ordförande väljes för ett år och övriga styrelseledamöter för två år. Samtliga kunna återväljas.
Ledamöter med udda nummer väljes udda år och ledamöter med jämna nummer jämna år.
En av suppleanterna väljes varje år.
Uppstår under valperioden vakans, må styrelsen komplettera sig själv för den återstående delen av valperioden.

§7

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras.
Ordföranden är Damklubbens officiella representant.
Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbetar för samt bevakar att såväl damklubbens stadgar som övriga för damklubben bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i hennes ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§8

Damklubbens verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 oktober till och med 30 september eller 1 januari till och med 31 december.

§9

Vid årsmötet väljs två revisorer jämte två revisorssuppleanter. Revisorerna skola granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under det gångna räkenskapsåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast 8 dagar före årsmötet.

§10


Hedersledamot, ständig medlem samt annan medlem som för tiden för rösträttens utövande fyllt 16 år samt erlagt fastställd årsavgift i stadgeenlig tid äger vid sammanträde en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§11

Alla val sker öppet, såvida ej sluten votering påyrkas. Om vid öppen votering lika röstetal uppnås, gäller den mening ordförande biträder. Då sluten votering användes skall vid lika röstetal lottdragning äga rum. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisor eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

§12


Årsmötet hålles senast i november eller februari månad före ordinarie CF-möte på dag och plats som bestämmes av styrelsen.
Extra allmänt möte utlyses då styrelsen så anser erforderligt eller då minst 1/3-del röstberättigade medlemmar därom gjort skriftlig framställan till styrelsen och skall därvid i kallelse angivas anledning till mötet.
Kallelse till möte skall vara skriftligt och utfärdas minst 14 dagar i förväg.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som på kallelse infunnit sig till detsamma.
Ärende som enskild medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall vara skriftligen avfattat samt inlämnat till styrelsen senast 8 dagar före mötet.
Vid klubbens årsmöte skola följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2 Fastställande av röstlängd
3 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
4 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
5 Styrelsens årsberättelse
6 Revisorernas berättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för avdelningens styrelse
8 Förslag som väckts av styrelsen eller av medlem
9 Val av
a) Styrelse
b) 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter
c) Ledamöter i kommitté eller utskott
10 Övriga frågor

§13

Genom inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.
Medlem får icke utlåna årskort eller medlemsmärke till utom klubben stående person.
Medlem bör vinnlägga sig om:
a) att uppträda hänsynsfullt mot allmänheten
b) att verka för trafikkulturens höjande
c) Att iakttaga det lugn och det goda omdöme som kännetecknar en god sportslig anda

§14

Medlem som önskar utträde ur klubben skall därom göra skriftlig anmälan till sekreteraren och erlägga förfallna avgifter. Anmälan om utträde behandlas å första därpå följande styrelsesammanträde.

§15

Medlem som bryter mot klubbens bestämmelser eller för övrigt handlar mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas, men äger i sådant fall rätt att vid nästkommande allmänna möte söka ändring i styrelsens beslut. Uteslutning av medlem skall anmälas till SMK-avdelningen.

§16

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmötet och på av styrelsen väckt förslag som minst 14 dagar före mötet blivit medlemmarna delgivet.
För dylikt besluts giltighet fordras att minst 2/3-delar av klubbens närvarande medlemmar två år i rad biträder detsamma. Beslut om upplösning skall skriftligen insändas till SMK-avdelningen.

§17

Därest klubb upplöses eller på annat sätt upphör, skall rätten till dess namn tillfalla Svenska Motor Klubben. Vid klubbens upplösning skall tillgångarna överlämnas till SMK-avdelningen.

§18

Förslag till ändring av dessa stadgar upptages till behandling på allmänt möte.
Ändringsförslag skall minst 8 dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen som har att behandla och på mötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande.
För antagande av ändringsförslaget fordras att detsamma biträdes av minst 2/3-delar av de avgivna rösterna.
Antaget ändringsförslag insändes till SMK-avdelningen som har att framlägga förslaget jämte eget utlåtande på närmast följande CF-möte.